Akademii Piłkarska PRIDE FA

Home Classes Akademii Piłkarska PRIDE FA

PRIDE F.A.

Zajęcia dla dzieci, zarówno dziewczyn i chłopców w wieku od 5 do 14 lat.

Treningi będą prowadzone w Hali Sportowej, boisku przyszkolnym oraz

pobliskim Parku (zajęcia na trawie naturalnej) w każda sobotę w godzinach 12:45

– 14:00.

Zajęcia ukierunkowane na naukę umiejętności piłkarskich, kształtowanie

sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej, Doskonalenie sprawności

kondycyjnej i koordynacyjnej, wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące

przepisów gry, przygotowanie do przyszłego udziału w zawodach sportowych.

Każdy zawodnik PRIDE F.A. będzie miał możliwość brać udział w meczach,

turniejach, uczestniczyć w meczach ligowych.

Akademia prowadzi dla chętnych treningi 3 razy w tygodniu.

BABY LION F.A. – PIERWSZA PILKA

Beda to zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci zarówno dziewczyn i

chłopców w wieku od 3 do 5 lat.

Idea treningów dla dzieci w tak młodym wieku są ogólnorozwojowe zajęcia

ruchowe z elementami piłki nożnej przy dużym udziale rodziców.

Inicjatywa BABY LION to pierwszy krok w stronę kształtowania

odpowiedniej koordynacji ruchowej oraz prawidłowych postaw psychofizycznych

 

2

u najmłodszych w atmosferze wspólnej zabawy i integracji dziecka z

rodzicem / opiekunem oraz innymi dziećmi Wszystko odbywa się pod

opieka profesjonalnego instruktora.

Są to treningi z użyciem piłki nożnej w „tle” , zabawy koordynacyjne , gry

zespołowe pozwalające zapoczątkować rozwój fizyczny i przygotowujące dzieci do

treningów we wszelkiego rodzaju dyscyplinach sportowych w przyszłości.

Zajęcia piłki nożnej będą odbywać się w Sali Sportowej w Polskiej Szkole

w każdą sobota w godzinach 12:45 – 13:45.

WAZNE INFORMACJE…

Każde dziecko chcące uczestniczyć w zajęciach z piłki nożnej, będzie po

zakończeniu zajęć lekcyjnych, pod czujnym okiem trenerów doprowadzone do

miejsca zajęć.

Do czasu zakończenia sesji treningowej wszystkie dzieci będą bezpieczne i

pod opieka trenerów. Po zakończeniu zajęć o godzinie 14:00 dzieci zostaną

przekazane rodzicom.

Każde dziecko, rodzic , trener podczas treningu i w drodze na trening

objęte jest ubezpieczeniem grupowym Liability Insurance.

Cele:

Wyksztalcenie wszechstronne rozwiniętego człowieka wyposażonego w

zasób wiedzy, umiejętności i sprawności, które umożliwiają stalą i wszechstronna

aktywność w kulturze fizycznej. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz

aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów.

3

Działania wychowawcze

· Zapoznanie uczniów z bezpieczeństwem podczas zajęć i zawodów

sportowych.

· Wdrażanie do współdziałania w grupie koleżeńskiej.

· Wdrażanie do czynnego wypoczynku.

· Przestrzeganie zasad “fair play” w czasie ćwiczeń i zawodów

sportowych.

· Poszanowanie mienia szkolnego.

· Pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń.

· Samoocena i samokontrola własnej aktywności na zajęciach i podczas

zawodów sportowych.

· Wdrażanie do walki sportowej.

· Samoocena poprawności wykonywanych zadań.

· Wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń.

· Rozwijanie inwencji twórczej uczniów poprzez prowadzenie przez

nich fragmentów zajęć.

Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu:

· Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej

· Uczeń poprawi technikę gry w piłkę nożną.

· Uczeń potrafi dobrać ćwiczenia specjalistyczne z piłki nożnej.

· Uczeń dba o swoją sprawność fizyczną.

· Uczeń dba o higienę i zdrowie swojego organizmu.

· Uczeń dba o prawidłową postawę ciała.

· Uczeń bierze udział w zawodach sportowych.

· Uczeń zorganizuje zawody w piłce nożnej.

· Uczeń zna i przestrzega zasad sportowego kibicowania.

· Uczeń zna przepisy gry w piłkę nożną i potrafi sędziować mecze piłki

nożnej.

· Uczeń rozumie potrzebę aktywności ruchowej

pibus leo.

Z poważaniem

Piotr Warszawa

PRIDE Football Academy

  • Years Old 3-14 Years
  • Class Size 50
  • Class Duration 12:30 am - 13:45 am
  • Transportation Available
  • n/a
  • Class Staff Trener
£30 miesięcznie